I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy znajdujący się pod adresem https://www.e-pojazd.com ma siedzibę pod adresem:
ul.Strażacka 46D
35-312, Rzeszów
NIP: 813 38 15 745
REGON: 383550442

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Sklep E-Pojazd – Internetowy Sklep znajdujący się pod adresem https://www.e-pojazd.com

b) Kupujący – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem e-pojazd. W przypadku osób fizycznych Kupującym może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

c) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem e-pojazd w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) – zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta. 

d) Regulamin -niniejszy regulamin sprzedaży,

e) Umowa – umowa sprzedaży towarów przez Sklep E-Pojazd na rzecz Klienta,

f) Towar – każda rzecz z zakresu pojazdów elektrycznych, hulajnóg oraz akcesoriów, która jest przedmiotem sprzedaży przez Sklep E-Pojazd,

g) Konto – konto Kupującego w Sklepie E-Pojazd, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz Fakturach,

h) Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu E-Pojazd służący utworzeniu Konta.

3. Sklep E-Pojazd zajmuje się sprzedażą pojazdów elektrycznych, hulajnóg oraz akcesoriów. Kontakt ze Sklepem E-Pojazd jest możliwy przez adres e-mail: sklep@e-pojazd.com bądź pod numerem telefonu: 518 066 994

4. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Sklepu E-Pojazd i Kupującego: zasady dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między Sklepem E-Pojazd, a Kupującym; zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Kupujących będących Konsumentami.

5. Informacje handlowe (ceny oraz opisy produktów) zamieszczone na stronie www.e-pojazd.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu E-Pojazd, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

6. W Sklepie E-Pojazd wszystkie ceny podane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Sklep E-Pojazd gwarantuje, że sprzedawane towary mają legalne pochodzenie.

8. Złożenie zamówienia przez Kupującego w Sklepie E-Pojazd jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

II. ZAKŁADANIE KONTA

1. Aby założyć Konto w Sklepie E-Pojazd, należy wypełnić Formularz rejestracji.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie maila i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Kupujący ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sklepu E-Pojazd, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt. I ppkt 3.

III. ZAMÓWIENIE

1. Kupujący zamierzający złożyć zamówienie w Sklepie E-Pojazd wypełnia formularz rejestracji i zakłada Konto lub dokonuje jednorazowego zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.

2. Kupujący składający zamówienie przechodzi przez jego wszystkie etapy i kończy naciskając przycisk „Potwierdzam zakup”, co oznacza, iż Kupujący oświadcza tym samym, że wie że zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży. Umowa zostaje zawarta dopiero po uprzedniej weryfikacji złożonego zamówienia, w szczególności pod kątem dostępności zamówionego towaru oraz poprawności wypełnienia formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, Sklep E-Pojazd skontaktuje się z klientem (listem, e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Kupujący zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

4. Po zawarciu umowy, a najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru Sklep E-Pojazd zobowiązany jest przekazać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające informacje o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się na dostawę Towaru za pomocą Kuriera, umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem E-Pojazd, a Kupującym uważa się za zawartą wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

6.Jeżeli Kupujący zdecyduje się na odbiór osobisty Towaru zamówionego i opłacenie go przy odbiorze w Oddziale E-Pojazd, dokonuje on jedynie rezerwacji Towaru. Umowa sprzedaży między Sklepem E-Pojazd, a Kupującym zawierana jest przy odbiorze towaru w Oddziale E-Pojazd.

7. Jeżeli w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Kupujący nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to umowa jest uważana za niezawartą.

IV. PŁATNOŚĆ / DOSTAWA TOWARU

1. Towary zamówione wysyłane są przez Sklep E-Pojazd w ciągu 2 dni roboczych od czasu, otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie, bądź w przypadku płatności w formie przedpłaty dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu E-Pojazd, z tym że w przypadku dostawy Towaru na rzecz Konsumenta, wydanie Towaru powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy.

2. Za zamówiony towar Kupujący płaci Sklepowi E-Pojazd w wybrany przez siebie sposób:

a) płatność za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera lub listonosza)

b) płatność przelewem bankowym na konto E-Pojazd 

c) płatność przy użyciu systemu DotPay ( płatność za pomocą przelewu online lub karty płatniczej),

d) płatność przy odbiorze osobistym (gotówką)

Sposób płatności Kupujący określa podczas składania zamówienia. W przypadku przedpłaty towar zostaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Maksymalny termin oczekiwania na płatność wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane i Sklep E-Pojazd nie jest zobowiązany do jego realizacji.

3. W wypadku płatności przy odbiorze osobistym zarezerwowany towar oczekuje na Kupującego przez 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Kupującego o możliwości jego odebrania.

4. Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy (faktura /paragon) zostanie dostarczony Kupującemu w sposób wskazany przez niego przy składaniu zamówienia, na adres podany przez Kupującego jako „Dane dostawy”.

5. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy towaru:

a) przesyłka kurierska,

b) przesyłka kurierska pobraniowa,

c) odbiór osobisty (ze wcześniejszym skontaktowaniem się ze sklepem)

Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy. Koszt dostawy realizowanej na terenie Polski jest uzależniony od wybranej przez Kupującego formy dostawy i płatności oraz wagi przesyłki. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy dostępne są na podstronie “Dostawa i płatność”.

6. Odbiór osobisty towaru przez Kupującego jest bezpłatny.

7. Koszty przesyłki dla towarów wysyłanych za granicę Polski ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia i konsultowane telefonicznie oraz za pomocą poczty e-mail z Kupującym. W takim przypadku do zawarcia umowy dojdzie jedynie w przypadku zaakceptowania przez Kupującego co najmniej w drodze e-mailowej w/w. kosztów przesyłki, które powinny być przez niego opłacone zgodnie z poczynionymi ustaleniami.

8. W sytuacji gdy Kupujący, zdecydował się na dostawę zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, ma on prawo do sprawdzenia zawartości paczki niezwłocznie po jej otrzymaniu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń towaru powstałych w czasie dostawy i transportu, powinien zostać sporządzony tzw. protokół szkody. Zarówno Kupujący, jak i kurier powinni podpisać protokół.

9. Nieodebranie paczki od kuriera i zwrot przesyłki do Sklepu E-Pojazd skutkuje: 

a) obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu towaru do Sklepu E-Pojazd oraz ponownego jej nadania – jeżeli Kupujący zwróci się o ponowne nadanie przesyłki, 

b) obciążeniem Kupującego kosztem zwrotu paczki do Sklepu E-Pojazd – jeżeli Kupujący zrezygnuje z zamówienia i nie wyrazi zgody na ponowne nadanie przesyłki.

10. W sytuacji gdy towar zostanie wysłany do Kupującego lub jest gotowy do odbioru, Kupujący uzyska informację o tym fakcie za pomocą poczty e-mail.

V. ODSTĄPIENIE

1. Kupujący będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może – zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: ul.Strażacka 46D, 35-312 Rzeszów lub napisać e-maila: sklep@e-pojazd.com .

2. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep E-Pojazd do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Konsument.

3. Sklep e-pojazd niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi zapłaconą cenę towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Konsumenta, z zastrzeżeniem że Sklep E-Pojazd zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub w innej formie zaakceptowanej przez Konsumenta, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep E-Pojazd może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Konsumenta kwoty do czasu otrzymania towaru lub potwierdzenia jego odesłania.

4. Po otrzymaniu przez Sklep E-Pojazd oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, Sklep e-pojazd niezwłocznie wysyła do Konsumenta fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru.

5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy: 

a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towary bez wad. Uprawnienia Kupujących będących Konsumentami związane z wadliwością lub niezgodnością sprzedanego Towaru z umową reguluje Kodeks cywilny. Niniejszy Regulamin w żadnym zakresie nie uchyla jego postanowień.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie firmy bądź listownie na adres: ul.Strażacka 46D, 35-312 Rzeszów

3. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Kupujący otrzymał przy dostawie.

4. Reklamację z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Kupujący zostanie poinformowany o tym listownie lub listem e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep E-Pojazd, a także za zgubienie przesyłki.

6. Po wcześniejszym zawiadomieniu o reklamacji Sklep E-Pojazd zleci odbiór towaru przez kuriera.

VII. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

1. Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest Platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. 

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

VIII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep e-pojazd przetwarza informacje dotyczących Kupującego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz w zakresie w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422)

2. Dane osobowe Kupujących wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez Sklep E-Pojazd, do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Kupującego, jego dane osobowe są wykorzystywane również w celu informowania o promocjach i nowościach oferowanych przez Sklep E-Pojazd.

3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub zażądania usunięcia z bazy danych Sklepu E-Pojazd.

4. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce polityka prywatności

IX. POSTANOWENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sklepem E-Pojazd, a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem E-Pojazd, a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu E-Pojazd.

4. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

5. Sklep e-pojazd zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw itp., po wcześniejszym umieszczeniu na stronie www.e-pojazd.com informacji o takiej zmianie.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.04.2019 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.

Copyright 2020 E-POJAZD © Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: AURORE